Podesty ruchome w zakresie użytkowania podlegają rozporządzeniu o eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Według niej każde urządzenie musi być zgłoszone do UDT właściwego dla jednostki terytorialnej wraz z przedstawieniem pełnej dokumentacji technicznej i instrukcji eksploatacji. Po zgłoszeniu urządzenie musi zostać poddane kontroli inspektora UDT. Ma ona miejsce cyklicznie, dlatego operator podestów ruchomych ma obowiązek prowadzenia dziennika konserwacji i obsługi podestu ruchomego, który również jest sprawdzany podczas wyrywkowych i obowiązkowych kontroli UDT.

Minimalne wymagania BHP dotyczące używanych podestów ruchomych

Wymagania BHP dotyczące podestów ruchomych dotyczą przede wszystkim dobrego oznakowania elementów sterowniczych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Muszą być usytuowane w taki sposób, by niemożliwe było ich przypadkowe uruchomienie. Przed uruchomieniem maszyny operator powinien mieć możliwość sprawdzenia z poziomu pulpitu sterowniczego, czy nikt nie znajduje się w strefie niebezpiecznej. W razie niekontrolowanego uruchomienia maszyny pracownik znajdujący się na platformie musi mieć możliwość jej unieruchomienia poprzez zaciągnięcie hamulca. Powinny być zatem wyposażone w urządzenie zatrzymania awaryjnego. Dodatkowo platforma powinna być zabezpieczona zaczepami, które zapewnią jej stabilność. Ponadto na stanowisku pracy powinno być zapewnione odpowiednie oświetlenie, a przy przewożeniu ładunków ciężar powinien być rozmieszczony równo po obydwu stronach.

Konserwacja podestów ruchomych – jak zapobiegać awariom?

W pracy operatora podestu ruchomego konieczne jest codzienne dokonywanie oceny stanu technicznego maszyny. Dzieje się tak każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Przede wszystkim konieczne jest sprawdzenie urządzeń zabezpieczających, a także oznakowań dotyczących bezpieczeństwa, które powinny być czytelne. Następnie operator sprawdza panel sterowniczy i urządzenia sterownicze, sygnalizację i oświetlenie. W przy przypadku podestów ruchomych konieczne jest także sprawdzenie mechanizmów podnoszenia, a także układu hydraulicznego. W czasie pracy bardzo istotne jest nie przekraczanie kąta nachylenia maszyny wskazanego przez producenta, a także maksymalnego udźwigu. Należy również wystrzegać się nierównomiernego rozłożenia ciężaru ładunku. Przestrzeganie tych zasad może pomóc zapobiec awariom wynikającym z zaniedbań i ignorowania instrukcji obsługi dla danego urządzenia.

Konserwacja podestów ruchomych – o czym należy pamiętać?

W trakcie wykonywania prac konserwacyjnych pod platformą urządzenie powinno być bezwzględnie wyłączone i zabezpieczone przed samoczynnym opuszczeniem. Jeśli operator wykryje wyciek oleju hydraulicznego powinien jak najszybciej wyłączyć pompę hydrauliczną. Konserwacja podestów ruchomych powinna odbywać się z dużą uwagą, aby nie doszło do zabrudzenia układów hydraulicznych sterujących i napędowych, gdyż ma to bezpośredni wpływ na awarię. Oczywiście w czasie konserwacji konieczne jest sprawdzenie stanu akumulatorów. Wszystkie wyniki dotyczące sprawności poszczególnych części maszyny i układów powinny być odnotowane w dzienniku konserwacji i obsługi.

Gdzie odbywa się konserwacja i serwis podestów ruchomych?

Każdego dnia pracy operator dokonuje przeglądu podestów ruchomych. Jeśli konieczna jest naprawa dokonuje jej na miejscu. Z tego powodu operator musi mieć aktualne uprawnienia UDT w tym zakresie. Oferta podestów ruchomych na wynajem zawiera również serwis i konserwację urządzeń. Oczywiście czasem wykryta usterka wymaga głębszej diagnostyki. Wtedy konieczne jest przetransportowanie podestu ruchomego do serwisu, gdzie dokonywana jest komputerowa diagnostyka maszyn, która pozwala znaleźć istotę problemu, jeśli nie jest widoczna na pierwszy rzut oka.

Oferta podestów ruchomych jest bardzo szeroka i konieczne jest zastosowanie w każdym przypadku fachowej konserwacji urządzeń. Każde urządzenie posiada odrębną specyfikację. Poszczególne podesty samojezdne różnią się także między sobą rodzajem napędu, a także budową i przeznaczeniem. Biorąc to wszystko pod uwagę musi być zapewniony profesjonalny serwis wszystkich urządzeń obecnych w ofercie podestów ruchomych. Dzięki temu nawet w przypadku konieczności wymiany części nie trzeba czekać na dostarczenie jej przez producenta lub odsyłać do jego serwisu.

5/5 - (2 votes)