Modernizacja stacji transformatorowych

Modernizacja stacji transformatorowych

Abonenckie stacje transformatorowe najczęściej służą do przetwarzania energii o wyższym napięciu na poziom niższego napięcia. Najliczniejszą grupę stanowią stacje SN/nN.
Poprawna praca obiektów ruchu energetycznego jest niezbędna aby zapewnić odbiorcom dostęp do energii o odpowiednich parametrach technicznych, jej ekonomicznego rozdziału
i dystrybucji oraz zachowania pewności ruchowej.

Aby ograniczyć ryzyko awarii należy przeprowadzać przeglądy techniczne stacji transformatorowych oraz dokonywać 
w zależności od potrzeb modernizacji i napraw. Czy są one obowiązkowe? Na czym polegają? Kiedy konieczna jest modernizacja stacji?

Przegląd stacji transformatorowej to obowiązek

Wykonywanie systematycznych przeglądów stacji transformatorowej jest, nie tylko dobrym wyborem mając na uwadze zachowanie sprawności technicznej obiektu, ale również spełnieniem wymagań ustawowych. Jak wynika z ustawy Prawo budowlane stacje transformatorowe powinny podlegać systematycznej kontroli, natomiast Prawo Energetyczne mówi o utrzymaniu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w należytym stanie technicznym. Oględziny połączone z przeglądami najczęściej są zalecane są co 12 miesięcy.

Rzadko, choć jeszcze spotykane podejście do  wykonywania przeglądów stacji transformatorowych w przedziale czasowym 5 lat uznaje się za irracjonalne.
Należy przez to rozumieć fakt, że w tak długim czasie może pogorszyć się na tyle stan techniczny, by niewielka usterka doprowadziła do zniszczenia urządzeń, np. nadmierny wyciek oleju z transformatora olejowego  może doprowadzić do wybuchu jednostki, pożaru
i całkowitego zniszczenia transformatora. Zapobiec tego typu zdarzeniom można wyłącznie przy regularnym prowadzeniu przeglądów i pomiarów urządzeń energetycznych.

Działania prewencyjne umożliwiają wczesne wykrycie ewentualnych problemów, które
w przyszłości mogą doprowadzić do poważniejszych komplikacji. Ponadto stacje transformatorowe co pewien czas powinny być modernizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb eksploatacyjnych (np. zmian obciążenia, zmian taryf, przyłączenia nowych odbiorców, wymiany przestarzałej aparatury). Co się składa na takie prace?

Modernizacja stacji transformatorowej – na czym to polega?

W ramach modernizacji mogą być przeprowadzane różne prace – zależą one od stadium przypadku, wieku stacji oraz stanu technicznego zamontowanych urządzeń.

Prześledźmy  przykładowe działania, które wykonała znana na rynku firma Wasztan.
Jednym z jej zleceń była wymiana wyeksploatowanych olejowych głowic kablowych 20 kV typu 3GO Kostuchna oraz uszczelnienie miejsc wprowadzenia kabli SN do budynku rozdzielni SN stacji transformatorowej. W ramach zadania m.in. naprawiono zniszczone żelbetowe  kanały kablowe rozdzielni SN, uporządkowano kable w kanałach kablowych oraz wycofano ze stacji wszystkie kable olejowe. W wykopie przed stacją zamontowano mufy przejściowe na wszystkich kablach olejowych oraz wprowadzono do stacji kable w izolacji polietylenowej. Realizacja zlecenia polegała również na zainstalowaniu przepustów szczelnych HRD w ścianie oraz jej hydro-izolację i uzupełnienie starych otworów po kablach.  Ponadto sporządzono próby i pomiary odbiorcze. Modernizacja rozdzielni stacji transformatorowej była konieczna z powodu zatrważającego stanu głowic kablowych oraz przecieków wody gruntowej do kablowni w rozdzielni 20kV.

Jakie prace będą wymagane w konkretnym przypadku modernizacji zależy od wielu czynników. Najlepiej tego typu prace i doradztwo pozostawić fachowcom.